FANDOM


อักษรไทย
รูปพยัญชนะ
รูปสระ
–ั –ํ –ิ ' "
–ุ –ู –็
ฤๅ ฦๅ
รูปวรรณยุกต์
–่ –้ –๊ –๋
เครื่องหมายอื่น ๆ
–์ –๎ –ฺ
เครื่องหมายวรรคตอน
ฯลฯ
หมวดหมู่

(ไก่) เป็นพยัญชนะ ตัวที่ 1 ในบรรดาพยัญชนะ 44 ตัวของอักษรไทย ในลำดับก่อนหน้า (ไข่) จัดอยู่ในกลุ่มอักษรกลาง ในระบบไตรยางศ์ มีชื่อเรียกกำกับว่า “ก ไก่”

ภาพรวม Edit

ก เป็นพยัญชนะตัวแรกของอักษรไทย จัดอยู่ในวรรค ก ในทางสัทศาสตร์ให้เสียง k สามารถควบกล้ำได้ อย่าง กร กล กว อักษร ก ยังใช้เป็นตัวสะกดในแม่กก โดยมี ข ฃ ค ฆ ให้เสียงตัวสะกดเช่นเดียวกับ ก

ประวัติ Edit

การใช้ Edit

  • ก. เป็นอักษรย่อ หมายถึง กรัม, คำกริยา (ใช้ในพจนานุกรม)
  • ก ใช้เป็นตัวเลือกแรกในคำตอบแบบปรนัย หรือกำหนดข้อใดข้อหนึ่ง อย่าง ข้อ ก, ข้อ ข เป็นต้น
  • ก เป็นตัวแทนของหน่วยใดหน่วยหนึ่งที่ใช้แทนนามสมมุติ หรือตัวสมมุติ เช่น นาย ก, นาง ก เป็นต้น

อักษรที่ใกล้เคียงกัน Edit

ดูเพิ่ม Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.