FANDOM


Ambox important
บทความนี้ได้รับแจ้งว่ามีเนื้อหาสั้นมาก ต้องการแก้ไขโดย รวมเข้ากับบทความอื่น หรือ เขียนเนื้อหาของบทความเพิ่มเติม
Emblem-important.svg
บทความนี้ยังไม่มีการสังเคราะห์บทความใหม่ให้ดียิ่งขึ้น
ต้องการขยายความ หรือเพิ่มเติมเนื้อหาให้น่าสนใจ ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยการเพิ่มเติมเนื้อหา
อักษรไทย
รูปพยัญชนะ
รูปสระ
–ั –ํ –ิ ' "
–ุ –ู –็
ฤๅ ฦๅ
รูปวรรณยุกต์
–่ –้ –๊ –๋
เครื่องหมายอื่น ๆ
–์ –๎ –ฺ
เครื่องหมายวรรคตอน
ฯลฯ
หมวดหมู่

(ขวด) เป็นพยัญชนะ ตัวที่ 3 ในบรรดาพยัญชนะ 44 ตัวของอักษรไทย ในลำดับถัดจาก (ไข่) และก่อนหน้า (ควาย) จัดอยู่ในกลุ่มอักษรสูง ในระบบไตรยางศ์ มีชื่อเรียกกำกับว่า “ฃ ขวด” ปัจจุบันเลิกใช้แล้ว

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.