ประชาสังเคราะห์

READ MORE

ประชาสังเคราะห์
}}
 
แม้ประชาสังเคราะห์จะไม่มีการตรวจพิจารณา (เซ็นเซอร์) และไม่ใช่กระบอกเสียงของทางราชการหรือองค์กรใด จึงไม่มีพันธะว่าจะต้องเก็บหรือลบเนื้อหาอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างไรก็ดี สถานการณ์ปัจจุบันที่ประสบพบเจอ โดยเฉพาะการคุกคาม อันเนื่องจากการมีส่วนร่วมในบทความที่เกี่ยวข้องกับการเมือง และกฎหมายว่าด้วยความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ จึงก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของสมาชิก (ผู้ใช้) ในกรณีดังกล่าว
 
สำหรับกฎหมายที่นำมาใช้กับเนื้อหาของเรา ประกอบด้วย