FANDOM


Ambox notice
ประชาสังเคราะห์ได้เริ่มใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับกลางขององค์กรแม่แทนที่แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

สำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมสำหรับประชาสังเคราะห์ อยู่ในระหว่างขั้นตอนการร่าง ด้านล่างนี้เป็นนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับเก่า

กรุณาอ่านข้อความด้านล่างอย่างถี่ถ้วนก่อนออกจากหน้านี้

กลุ่มโชติพันธุ์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท") ขอขอบพระคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและมีส่วนร่วมกับประชาสังเคราะห์ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซด์ของประชาสังเคราะห์ บริษัทขอเรียนว่า ประชาสังเคราะห์มีนโยบาย ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านโดยสังเขปดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงาน ของเว็บไซต์ทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิ์ และกรรมสิทธิ์ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะให้ความคุ้มครองความลับ ดังกล่าวอย่างดีที่สุด

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่า กรณีใดๆทั้งสิ้น ประชาสังเคราะห์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด

ความไม่เป็นตัวแทนข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลที่บริษัทได้รับจากผู้ใช้ บริษัทอาจจะนำมาพัฒนาแก้ไข ปรับปรุงเพื่อให้มีเนื้อหาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

การนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดทั้งหมดในเว็บไซด์ นี้เป็นเพียงการให้บริการ บรรดาข้อมูล ข่าวสาร บทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับประชาสังเคราะห์ และ/หรือ บริษัท ดังนั้น บริษัทขอเรียนว่า เว็บไซด์นี้เป็นเพียงสื่อกลาง ที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูล ระหว่างผู้ใช้บริการ และเจ้าของข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆ เท่านั้น

รวมทั้งการเป็นเวทีแสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสาร ระหว่างสมาชิกผู้ใช้บริการด้วยกันเท่านั้น ซึ่งบริษัทไม่สามารถตรวจสอบ หรือทราบถึงแหล่งที่มาหรือข้อเท็จจริง และ/หรือ รายละเอียด ของเนื้อหาของความคิดเห็น หรือ ข้อมูลข่าวสารที่แลกเปลี่ยนกัน ระหว่างสมาชิกผู้ใช้บริการด้วยกันได้ทั้งหมด ดังนั้นการนำเสนอข้อมูลและ/หรือความคิดเห็นใด หากก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลภายนอก จึงไม่ก่อให้เกิดหน้าที่ความรับผิดขอบ และ/หรือ ภาระผูกพันทาง กฎหมายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ระหว่างบริษัท เจ้าของข้อมูลข่าวสาร ผู้ใช้ และบุคคลภายนอก

ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทั่วไปทราบว่า ในเว็บไซต์ประชาสังเคราะห์ เป็นหนึ่งในแสนเว็บวิกิของเว็บไซต์วิเกีย ซึ่งมีฐานเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่สหรัฐอเมริกา ดังนั้นจึงขึ้นตรงกับกฎหมายของสหรัฐอเมริกา โดยบรรดาภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของสื่อต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า ฯลฯ ที่ปรากฏในสื่อต่างๆของประชาสังเคราะห์ ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด เป็นลิขสิทธิ์ของแต่ละเจ้าของนั้นๆ โดยผู้ใช้สามารถอัปโหลดลงในเว็บไซต์นี้ได้ แต่จะต้องยืนยันว่า เป็นการใช้งานโดยชอบธรรม (Fair Use) ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา

ส่วนโลโก้ เครื่องหมายการค้า ของประชาสังเคราะห์ หรืออื่นๆที่เกียวข้อง เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการ แสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใดๆจากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงส่วนหนึ่งส่วนใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทฯ จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยเด็ดขาดทันที

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.