FANDOM


คู่มือในการเขียน
นโยบาย
นโยบาย
อะไรที่ไม่ใช่ประชาสังเคราะห์
คู่มือพื้นฐาน
หลักการตั้งชื่อบทความ
เขียนแบบประชาสังเคราะห์
เขียนไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์
เขียนให้เป็นกลาง
วิธีใช้
การแก้ไขหน้า
การจัดหน้าโดยใช้แม่แบบช่วย
การอัปโหลดภาพ
การใส่ภาพ
การใส่วิดีโอ
การสร้างตาราง
การจัดหมวดหมู่
การสร้างหน้าเปลี่ยนทาง
การใส่ลิงก์
การลิงก์มาที่ประชาสังเคราะห์
การแทรกสูตรคณิตศาสตร์
อธิบาย
การแก้ไขเล็กน้อย
คำอธิบายอย่างย่อ
การทับศัพท์
อ่าน/เขียน คำทับศัพท์
ชื่อทะเล
ชื่อประเทศ-เมืองหลวง
ชื่อธาตุ
อ้างอิง
การอ้างอิงแหล่งที่มา
ศัพท์บัญญัติ
สีที่ใช้ในเว็บ
แม่แบบ
แม่แบบ
โครง
แม่แบบแสดงข้อความ
แม่แบบเชื่อมโยงหัวข้อ
วิธีการสร้างแม่แบบ
บทความเฉพาะทาง
โครงการภาษาไทยโบราณ
    

โครงบทความ หรือ โครง คือชื่อเรียกบทความที่เพิ่งเริ่มต้นการพัฒนาส่วนหนึ่ง โดยเนื้อหาภายในยังไม่ครอบคลุม และมักจะมีเนื้อหาน้อยเกินกว่าที่จะนับว่าเป็นบทความ อย่างไรก็ตาม โครงคือก้าวแรกของการเริ่มต้นของบทความ

โครงแบ่งแยกออกเป็นโครงหลักต่างๆ และหมวดหมู่ย่อยตามหมวดหมู่โครงทั้งหมด บทความที่เป็นโครงจะมีข้อความคล้ายกับข้อความด้านล่าง ปรากฏอยู่ที่ส่วนล่างของบทความ

ตัวอย่าง
วิธีแจ้ง

ให้ใส่โครงหลังจากเนื้อหาในบทความ โดยหากมีหมวดหมู่ ให้ใส่หลังหมวดหมู่ โดยให้ดูรายชื่อโครงทั้งหมดด้านล่าง แต่หากไม่พบโครงที่เหมาะสมสำหรับบทความ ให้ใส่ {{โครง}} ไว้ก่อนเพื่อให้ผู้อื่นมาช่วยจัดการให้ทีหลัง

วิธีแก้ไข

เมื่อทำการเพิ่มเติมข้อมูลครอบคลุมในเนื้อหา ให้นำโครงออก

โครงประเภทต่างๆ Edit

ชื่อ ข้อความที่ปรากฏ
{{โครงญี่ปุ่น}}
{{โครงไทย}}

โครงประเภทพิเศษ Edit

ชื่อ ข้อความที่ปรากฏ
{{โครงประชาสังเคราะห์}}
Stub โครง เป็นหน้านโยบาย วิธีใช้ หรือหน้าโครงการของประชาสังเคราะห์ที่ยังไม่สมบูรณ์
หน้าวิธีใช้ และหน้าโครงการของประชาสังเคราะห์ อาจต่างกับโครงการในเครืออื่นๆ ทั้งนี้อยู่บนพื้นฐานนโยบายเดียวกัน

ดูบทความที่ยังเป็นโครง Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.