FANDOM


ประชาสังเคราะห์ภาษาไทยโบราณ เป็นโครงการสารานุกรมประชาสังเคราะห์ในภาษาไทยยุคโบราณ (ยุคชาววังหรือยุคสมัยก่อนที่มีพจนานุกรม) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ส่งเสริมภาษาไทยในยุคบรรพบุรุษไม่ให้สูญหาย

เมื่อโครงการนี้ต่อยอดไปได้ระดับหนึ่งแล้ว จึงจะมีการสร้างเว็บวิกิในแฟนดอมเพื่อแยกเป็นเอกเทศต่อไป

คู่มือ Edit

สามารถเขียนบทความในลักษณะภาษาไทยโบราณ (ในยุคชาววังหรือยุคใกล้เคียง) ได้ตามกล่องสร้างด้านล่าง


ทดลองสร้างและแก้ไขกันได้ที่หน้าทดลองเขียน

ข้อกำหนด Edit

  1. ห้ามใช้คำที่ไม่สุภาพ คำผวน คำแสลง ให้ใช้คำที่เหมาะสมกับยุคสมัยโบราณ เช่นคำว่า "จะ" ให้ใช้คำว่า "จัก" เป็นต้น
  2. ชื่อสามัญอาจแปลตามคำโบราณได้ และต้องมีภาษาปัจจุบันกำกับด้วย
  3. หากเป็นชื่อภาษาอื่น อาจแปลเป็นภาษาโบราณได้ตามความเหมาะสม
  4. ชื่อบุคคล ต้องคงไว้ตามเดิม
  5. บทความที่ไม่สามารถสร้างเป็นภาษาโบราณได้ ได้แก่ บทความเกี่ยวกับพระราชวงศ์ทุกประเทศ บทความที่สุ่มเสี่ยงต่อชีวิต บทความเกี่ยวกับเพศศึกษา เป็นต้น

เคล็ดลับ Edit

ลองศึกษาคำศัพท์ไทยโบราณจากพจนานุกรม เช่น ปทานุกรมฉบับกระทรวงธรรมการ, อักขราภิบานศรับท์, หนังสือรวมคำศัพท์สมัยโบราณ หรือตามสื่อออนไลน์ต่างๆ ปล้วนำไปปรับใช้กับบทความที่คุณเขียน


Stub โครงการประชาสังเคราะห์ภาษาไทยโบราณ เป็นหน้านโยบาย วิธีใช้ หรือหน้าโครงการของประชาสังเคราะห์ที่ยังไม่สมบูรณ์
หน้าวิธีใช้ และหน้าโครงการของประชาสังเคราะห์ อาจต่างกับโครงการในเครืออื่นๆ ทั้งนี้อยู่บนพื้นฐานนโยบายเดียวกัน
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.