ประชาสังเคราะห์
Advertisement
Gnome globe current event.svg
เนื้อหาในบทความนี้ล้าสมัย โปรดปรับปรุงข้อมูลให้เป็นไปตามเหตุการณ์ปัจจุบันหรือล่าสุด หรือดูหน้าอภิปรายประกอบ

ธงชาติลาว

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประเทศใน เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งไม่มีทางออกสู่ทะเล มีพรมแดนติด เมียนมาร์ (พม่า) และจีนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดเวียดนามทางทิศตะวันออก ติดกัมพูชาทางทิศใต้ และติดประเทศไทยทางทิศตะวันตก

ในทางตะวันตก คำว่า Lao มักจะหมายถึงชาวลาวหรือภาษาลาว และเป็นการคำว่า Laos ในภาษาลาว (ລາວ) และภาษาไทย (ลาว) เป็นตัวอักษรโรมัน บางครั้งจะใช้คำว่า Lao หมายถึงประเทศด้วย แต่ มาตรฐานของการเขียนคำด้วยตัวอักษรโรมันอธิบายว่าควรจะสะกดว่า "Laos"

ประวัติศาสตร์[]

การแบ่งเขตการปกครอง[]

ประเทศลาวแบ่งเป็น 17 แขวง (ในหนึ่งแขวงจะมีหลาย เมือง ซึ่งจะมีหนึ่งเมืองเป็นเมืองหลวงเรียกว่า เมืองเอก) และ 1 เขตปกครองพิเศษเรียกว่า นครหลวง ดังนี้

ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ ชื่อลาว เมืองเอก พื้นที่ (ตร.กม.) ประชากร
(ปี 2547)
1. แขวงอัตปือ Attapu ແຂວງອັດຕະປື เมืองสามัคคีไชย 10,320 114,300
2. แขวงบ่อแก้ว Bokeo ແຂວງບໍ່ແກ້ວ เมืองห้วยทราย 6,196 149,700
3. แขวงบริคำไชย Bolikhamxai ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ เมืองปากซัน 14,863 214,900
4. แขวงจำปาศักดิ์ Champasak ແຂວງຈໍາປາສັກ เมืองปากเซ 15,415 575,600
5. แขวงหัวพัน Houaphan ແຂວງຫົວພັນ เมืองซำเหนือ 16,500 322,200
6. แขวงคำม่วน Kammouan ແຂວງຄໍາມ່ວນ เมืองท่าแขก 16,315 358,800
7. แขวงหลวงน้ำทา Louang Namtha ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ เมืองหลวงน้ำทา 9,325 150,100
8. แขวงหลวงพระบาง Louang Phabang ແຂວງຫຼວງພະບາງ เมืองหลวงพระบาง 16,875 408,800
9. แขวงอุดมไชย Oudomxai ແຂວງອຸດົມໄຊ เมืองไชย 15,370 275,300
10. แขวงพงสาลี Phongsali ແຂວງຜົ້ງສາລີ เมืองพงสาลี 16,270 199,900
11. แขวงสาระวัน Salavan ແຂວງສາລະວັນ เมืองสาระวัน 10,691 336,600
12. แขวงสุวรรณเขต Savannakhet ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ เมืองไกสอน พมวิหาน 21,774 721,500
13. นครหลวงเวียงจันทน์ Vientiane Prefecture ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ เวียงจันทน์
(ประกอบด้วยเมืองจันทบุรี, เมืองศรีสัตตนาค,
เมืองไชยเชษฐา เมืองศรีโคตรบอง
เมืองหาดทรายฟอง และตอนใต้ของเมืองชัยธานี)
3,920 692,900
14. แขวงเวียงจันทน์ Vientian ແຂວງວຽງຈັນ เมืองโพนโฮง 15,927* 373,700*
15. แขวงไชยบุรี Xaignabouli ແຂວງໄຊຍະບູລີ เมืองไชยบุรี 16,389 382,200
16. แขวงไชยสมบูรณ์ Xaysomboun ແຂວງໄຊສົມບູນ เมืองอนุวงศ์ 8,500 81,800
17. แขวงเซกอง Xekong ແຂວງເຊກອງ เมืองละมาม 7,665 83,600
18. แขวงเชียงขวาง Xiangkouang ແຂວງຊຽງຂວາງ เมืองโพนสวรรค์ (แปก) 15,880* 262,200*
หมายเหตุ: * ยังไม่ได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย หลังจากมีการจัดตั้งแขวงไชยสมบูรณ์ขึ้นมา

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ได้มีการยุบเขตพิเศษไชยสมบูรณ์ (Xaisomboun, ເຂດພິເສດໄຊສົມບູນ อย่างเป็นทางการ ตามดำรัสนายกรัฐมนตรี (คำสั่งนายกรัฐมนตรี) เลขที่ 10/ນຍ. ลงวันที่ 13 มกราคม 2549 โดยเมืองท่าโทมถูกรวมกับแขวงเชียงขวาง และเมืองไชยสมบูรณ์ถูกรวมกับแขวงเวียงจันทน์

ต่อมาในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ทางการลาวได้จัดตั้งแขวงใหม่ ในบริเวณที่เคยเป็นเขตพิเศษไชยสมบูรณ์เดิมกับ 2 หมู่บ้านจากเมืองวังเวียงในแขวงเวียงจันทน์ โดยใช้ชื่อว่า "แขวงไชยสมบูรณ์" แบ่งเขตปกครองย่อยออกเป็น 5 เมือง ได้แก่ เมืองอนุวงศ์ (ชื่อเดิม:เมืองไชยสมบูรณ์) เมืองห่ม เมืองท่าทูม เมืองล่องสาน และเมืองล่องแจ้ง[1][2]

อ้างอิง[]

การควบคุมรายการหลักฐาน: วิกิสนเทศ ลำดับที่ 819
Advertisement