FANDOM


รายชื่อภาพยนตร์ที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักรไทย คือ รายชื่อภาพยนตร์ที่คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดีทัศน์แห่งชาติ มีมติห้ามเผยแพร่ภาพยนตร์ในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 26 และมาตรา 29 และกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของประเภทภาพยนตร์ พ.ศ. 2552 ข้อ 7 ที่กำหนดภาพยนตร์ลักษณะดังกล่าวไว้ในข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

  1. เนื้อหาที่กระทบกระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  2. สาระสำคัญของเรื่องเป็นการเหยียดหยามหรือนำความเสื่อมเสียมาสู่ศาสนา หรือไม่เคารพต่อปูชนียบุคคล ปูชนียสถาน หรือปูชนียวัตถุ
  3. เนื้อหาที่ก่อให้เกิดการแตกความสามัคคีระหว่างคนในชาติ
  4. เนื้อหาที่กระทบกระเทือนต่อสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ
  5. สาระสำคัญของเรื่องเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์
  6. เนื้อหาที่แสดงการมีเพศสัมพันธ์ที่เห็นอวัยวะเพศ

รายชื่อภาพยนตร์ไทยที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักร Edit

เรื่อง วันที่ ผู้กำกับ สาเหตุ หมายเหตุ
คนกราบหมา พ.ศ. 2540 สมานรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ ดูหมิ่นพระพุทธศาสนา
แมลงรักในสวนหลังบ้าน (Insects in the Backyard) ธันวาคม พ.ศ. 2553 ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน (มาตรา 29)[1] เข้าฉาย 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
เชคสเปียร์ต้องตาย พ.ศ. 2555 สมานรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ มีเนื้อหาที่ก่อให้เกิดการแตกความสามัคคีระหว่างคนในชาติ (กฎกระทรวงข้อ 7 (3))[2]
อาบัติ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ขนิษฐา ขวัญอยู่ มีฉากสามเณรกำลังมึนเมา, ไม่เคารพพระพุทธรูป ฯลฯ สร้างใหม่ในชื่อ "อาปัติ" ได้รับเรต น18+

อ้างอิง Edit