FANDOM


Ambox important
บทความนี้ได้รับแจ้งว่ามีเนื้อหาสั้นมาก ต้องการแก้ไขโดย รวมเข้ากับบทความอื่น หรือ เขียนเนื้อหาของบทความเพิ่มเติม

วิทยาศาสตร์ หมายถึง กระบวนการประมวลความรู้ เชิงประจักษ์ (กระบวนการวิทยาศาสตร์) และ กลุ่มขององค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการดังกล่าว การศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ยังถูกแบ่งย่อยออกเป็น วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์