FANDOM


Gnome globe current event
เนื้อหาในบทความนี้ล้าสมัย โปรดปรับปรุงข้อมูลให้เป็นไปตามเหตุการณ์ปัจจุบันหรือล่าสุด หรือดูหน้าอภิปรายประกอบ
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
The National BroadcastingServices of Thailand
ประเภท สถานีโทรทัศน์/สถานีวิทยุ
ช่องโทรทัศน์ระบบดิจิทัล
ประเภทบริการสาธารณะ
เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 (31 ปี) (ระบบอนาล็อก)
1 เมษายน พ.ศ. 2557 (6 ปี) (ระบบดิจิทัล)
ยุติออกอากาศ
เจ้าของ กรมประชาสัมพันธ์
สำนักนายกรัฐมนตรี
สัญญาณเรียกขาน
ระบบภาพ 576i (16:9 เอสดีทีวี / แพล)
1080i (เอชดีทีวี)
ระบบเสียง
สำนักงานใหญ่ 236 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ประเทศ ไทย ไทย
พื้นที่แพร่ภาพ ไทย ประเทศไทย
สถานีพี่น้อง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ส่วนภูมิภาค
สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเอ็นบีที
เอ็นบีทีเวิลด์
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์ tv11.prd.go.th

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานของรัฐระดับสำนัก สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่ง ของสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับดูแล

ประวัติ Edit

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2528 คณะรัฐมนตรี มีมติให้ กรมประชาสัมพันธ์ จัดทำ โครงการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่ เป็นสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการสู่ประชาชน และเพื่อประโยชน์สาธารณะ รวมไปถึง การเสริมสร้างความเข้าใจอันดี ระหว่างรัฐบาลกับประชาชน ตลอดจน เป็นสถานีโทรทัศน์แม่ข่าย ให้แก่ สถานีโทรทัศน์ส่วนภูมิภาค ในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ

ประมาณต้นเดือนตุลาคม พ.ศ.2528 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เริ่มทดลองออกอากาศเป็นครั้งแรก[1] ต่อมา ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น และมูลนิธิไจก้า ตามโครงการช่วยเหลือแบบให้เปล่า โดยมีวงเงินประมาณ 330,000,000 บาท เพื่อสร้างอาคารที่ทำการสถานี ในที่ดินของกรมประชาสัมพันธ์ ริมถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2531 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารที่ทำการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อย่างเป็นทางการ[2] จากนั้นเป็นต้นมา จึงกำหนดให้ วันที่ 11 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์

อาคารที่ทำการ Edit

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เริ่มเปิดทำการในอาคารเลขที่ 90-91 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ต่อมา สทท.ทยอยดำเนินการย้ายฐานปฏิบัติงาน ไปยังอาคารที่ทำการหลังใหม่ ซึ่งก่อสร้างขึ้นภายในบริเวณเดียวกับที่ทำการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) เลขที่ 236 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันย้ายมาอย่างสมบูรณ์แล้ว ส่วนอาคารหลังเดิม สทท.โอนให้เป็นที่ทำการของ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

การจัดรูปแบบองค์กร Edit

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย บริหารงานแบบองค์กรราชการ จัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น 3 ส่วน 2 ฝ่าย และ 1 กลุ่ม คือ

  • ส่วนจัดและควบคุมรายการ มีหน้าที่ จัดสรร และควบคุมเนื้อหารายการ รวมถึงการออกอากาศรายการต่างๆ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
  • ส่วนผลิตรายการ มีหน้าที่ ผลิตรายการเพื่อป้อนให้กับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เพื่อการออกอากาศต่อไป
  • ส่วนเทคโนโลยี มีหน้าที่ กำกับดูแลในด้านเทคโนโลยีการออกอากาศ และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คอมพิวเตอร์กราฟฟิค เป็นต้น
    • ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ บริหารงานทั่วๆ ไป เช่น ฝ่ายบัญชีการเงิน ฝ่ายบุคคล เป็นต้น
    • ฝ่ายแผนงานและประสานงาน มีหน้าที่ วางแผนงาน และประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
      • กลุ่มงานวิชาการ มีหน้าที่ ศึกษา ค้นคว้า และ ประสานงาน ด้านวิชาการสื่อสารมวลชน โดยได้จัดทำโครงการ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รวมทั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตงานวิจัย และบทความเพื่อการประชาสัมพันธ์

ปัจจุบัน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย มีที่ทำการ 2 แห่ง คือ อาคารที่ทำการ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ และ อาคารที่ทำการ ถนนวิภาวดีรังสิต ที่ได้สร้างขึ้นใหม่ ในบริเวณพื้นที่เดียวกับ อาคารที่ทำการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สถานีเครือข่าย Edit

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ยังมีสถานีโทรทัศน์เครือข่ายในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 10 แห่ง คือโดยในแต่ละสถานี จะมีการเชื่อมโยงรับส่งสัญญาณ กับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ด้วยระบบดาวเทียม โดยที่ทางสถานีฯ ได้เช่าช่องสัญญาณของดาวเทียมไทยคม

รายการโทรทัศน์ Edit

อ้างอิง Edit

แหล่งข้อมูลอื่น Edit


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.