FANDOM


Ambox important
บทความนี้ได้รับแจ้งว่ามีเนื้อหาสั้นมาก ต้องการแก้ไขโดย รวมเข้ากับบทความอื่น หรือ เขียนเนื้อหาของบทความเพิ่มเติม
Emblem-important.svg
บทความนี้ยังไม่มีการสังเคราะห์บทความใหม่ให้ดียิ่งขึ้น
ต้องการขยายความ หรือเพิ่มเติมเนื้อหาให้น่าสนใจ ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยการเพิ่มเติมเนื้อหา

สุขภาพ เป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ(ปัญญา)หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ

การควบคุมรายการหลักฐาน: วิกิสนเทศ ลำดับที่ 12147| LCCN: sh85059518
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.