FANDOM


นี่เป็นหมวดหมู่ "มูลฐาน" อันเป็นสถานที่เริ่มต้นในการค้นคว้าผ่านทางหมวดหมู่ซึ่งรวบรวมบทความในประชาสังเคราะห์เอาไว้ การจัดหมวดหมู่แบบนี้เป็นหมวดหมู่ระดับบนสุดในแง่ของฟังก์ชันและเนื้อหาของบทความสารานุกรม หน้าดังกล่าวมีเจตนาที่จะบรรจุหมวดหมู่ภววิทยาทั้งหมดแต่รวบรวมให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งเกือบทุกคนสามารถคาดหวังได้ว่าบทความทั้งหมดจะรวบรวมเข้าด้วยกันภายใต้เครือข่ายอันเริ่มจากหมวดหมู่ในหน้านี้

การจัดหมวดหมู่ของสิ่งต่างๆแสดงถึงความสัมพันธ์ของ ความหมายของสิ่งหนึ่ง และความหมายที่ซ่อนอยู่ภายในของสิ่งนั้นที่แสดงถึงความสัมพันธ์ต่อสิ่งอื่นๆ มูลฐานนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นสิ่งพื้นฐานของของทุกสิ่งที่สามารถกล่าวและอ้างถึงสิ่งอื่นต่อยอดขึ้นไปได้

เริ่มต้นจาก ธรรมชาติเป็นสถานที่ที่ทุกสิ่งดำรงอยู่ พวกเราในฐานะมนุษย์ มีชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในธรรมชาติและมีการพัฒนาเทคโนโลยี ใช้เพื่อให้อยู่รอดในธรรมชาติ เมื่อมนุษย์รวมตัวกันก่อให้เกิดสังคม มีการสื่อสารกันด้วยวิธีต่างๆ และสื่อสารผ่านยุคสมัยด้วยเอกสารเพื่อส่งผ่านความรู้จากยุคต่อยุค นอกจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ที่ส่งผ่านรวมถึง วัฒนธรรม ความเชื่อ นามธรรมรวมไปถึงทฤษฎีและปรัชญาต่างๆ

คุณสามารถแสดงเครือข่ายหมวดหมู่ซึ่งเป็นหมวดหมู่ย่อยของหมวดหมู่มูลฐานเหล่านี้ ได้โดยการคลิกเครื่องหมายบวก [+] ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของหมวดหมู่ย่อยเหล่านั้น แต่ถ้าคุณต้องการย่อหมวดหมู่ย่อย ให้คลิกเครื่องหมายลบ [-] (ไม่สามารถใช้ได้กับรุ่นอุปกรณ์เคลื่อนที่ ต้องใช้รูปแบบดูมุมมองแบบ Desktop แทน)

All items (4)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.