FANDOM


แม่แบบต่อไปนี้มีส่วนประกอบของตัวเลือกย่อยมากกว่าหนึ่งตัวเลือก

แม่แบบประเภทนี้ การใช้งานง่ายเหมือนแม่แบบทั่วไป แต่การแก้ไขตัวแม่แบบเองค่อนข้างยากและต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะมีส่วนประกอบย่อยและพารามิเตอร์ย่อยต่างๆ การทดลองการแก้ไขแม่แบบเหล่านี้ควรทำด้วยความระมัดระวัง

All items (14)