FANDOM


Ambox important
บทความนี้ได้รับแจ้งว่ามีเนื้อหาสั้นมาก ต้องการแก้ไขโดย รวมเข้ากับบทความอื่น หรือ เขียนเนื้อหาของบทความเพิ่มเติม
Ambox important
บทความนี้มีเพียงแต่เค้าโครงหรือร่างบทความเท่านั้น และไม่ได้มีการแก้ไขเป็นเวลานาน
โปรดช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้ขยายบทความ บทความที่ไม่ได้แก้ไขเป็นเวลานานอาจถูกลบได้

อุปราคา คือ ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ เกิดขึ้นเมื่อวัตถุท้องฟ้าหนึ่ง เช่น ดาวเคราะห์หรือดาวบริวารมาอยู่ระหว่างต้นกำเนิดแสง (เช่น ดวงอาทิตย์) กับอีกวัตถุหนึ่ง

การควบคุมรายการหลักฐาน: วิกิสนเทศ ลำดับที่ 141022 NDL: 00572114
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.